De Leveringsvoorwaarden downloaden
Schrik je van de hoeveelheid tekst en wil je de leveringsvoorwaarden liever als PDF, dan kun je ze hier downloaden.

leveringsvoorwaarden 21kb !?

Anders kun je natuurlijk gewoon hieronder verder lezenDe Leveringsvoorwaarden
En hier de kleine lettertjes....

Algemene leveringsvoorwaarden van De Lampenkappenmakers, gevestigd te Sassenheim, aan de Adelborst van Leeuwenlaan 5 A.

1. Toepasselijkheid.

1.1 Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes zomede op de tot stand gekomen overeenkomsten van koop en verkoop of tot uitvoering van werk door ons gedaan of aangegaan met derden.
1.2 Alle offertes zijn vrijblijvend en gedurende 30 dagen van kracht en zijn gebaseerd op door ons op aanvraag te verstrekken gegevens, tekeningen en verdere informatie. De in de catalogi, prijslijsten, advertenties of via andere wijze gepubliceerde prijzen kunnen door ons te allen tijde worden gewijzigd.
1.3 De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod ons heeft bereikt en nadat wij de order hebben bevestigd en wij deze orderbevestiging getekend retour hebben ontvangen.
1.4 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorig lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien wij aan de koper en/of opdrachtgever schriftelijk (of per mail) bericht hebben met de afwijkingen van de offerte in te stemmen.
1.5 Wij zijn niet gehouden aan eventuele inkoopvoorwaarden van de koper en/of opdrachtgever.

2. Kwaliteit en omschrijving.

2.1 Wij verbinden ons jegens de koper en/of opdrachtgever om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
2.2 Wij staan er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper en/of opdrachtgever deze wil bestemmen, zelf niet, indien dit doel aan ons kenbaar is gemaakt.

3 . Verpakking en verzending.

3.1 Wij verbinden ons jegens de koper en/of opdrachtgever onze goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
3.2 Wij leveren af fabriek/magazijn Sassenheim.
3.3 In overleg is het mogelijk dat wij het transport van de goederen verzorgen.
3.4 Wanneer wij voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking hebben gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking hebben gesteld, is de koper en/of opdrachtgever verplicht deze verpakkingsmaterialen terug te zenden naar het door ons opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper en/of opdrachtgever aan ons een schadevergoeding verschuldigd is.
3.5 De koper en/of opdrachtgever controleert bij aankomst de goederen en de staat waarin zij zich bevinden. Indien blijkt dat schade aan de goederen is toegebracht dient hij alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen, ook wanneer het een aangenomen werk betreft. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade verband houdende met de (verdere) verzending door derden.

4. Opslag.

4.1 Indien om welke reden ook de koper en/of opdrachtgever niet in staat is de goederen op de overeengekomen tijdstip/dag in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor afhalen, zullen wij, als onze opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper en/of opdrachtgever de goederen enige tijd – door ons nader te bepalen - bewaren.
4.2 De koper en/of opdrachtgever is verplicht aan ons de opslagkosten te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dit een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum. Opslag is voor risico van de koper en/of opdrachtgever.

5. Eigendomsovergang en risico.

5.1 Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico van de goederen op de koper en/of opdrachtgever overgaan bij aflevering, welke geschiedt af fabriek of magazijn Sassenheim. Wij hebben het recht orders in gedeelten te leveren terwijl de koper en/of opdrachtgever verplicht is de op de deelleveringen betrekking hebbende facturen volgens onze betalingsvoorwaarden (als nagemeld) te voldoen.
5.2 Zolang de koper en/of opdrachtgever niet het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behouden wij ons de eigendom op de koper en/of opdrachtgever voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper en/of opdrachtgever over, zodat de koper en/of opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
5.3 Indien er gerede twijfel bij ons bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper en/of opdrachtgever, zijn wij bevoegd de aflevering van goederen ingevolge artikel 3 lid 2 uit te stellen, totdat de koper en/of opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper en/of opdrachtgever is aansprakelijk voor de door ons door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
5.4 Als wij op verzoek van de koper en/of opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 de aflevering van de goederen wordt vertraagd, zullen de goederen ons eigendom blijven tot het moment van algehele betaling of tot het moment dat er voldoende zekerheid is gesteld. De koper en/of opdrachtgever draagt het risico van waardevermindering van en aan de goederen.
5.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen blijven alle modellen, ontwerpen, tekeningen, uitvindingen, merknamen en handelsnamen van enig door ons geleverde goederen en/of diensten uitdrukkelijk en exclusief ons eigendom en zal het de koper en/of opdrachtgever en/of iedere derde zonder onze uitdrukkelijk schriftelijk toestemming niet zijn toegestaan om de bovengenoemde modellen, ontwerpen, tekeningen, uitvindingen, merknamen en handelsnamen of gedeeltes daarvan te gebruiken.

6. Tijdstip van levering.

6.1 Wij zullen de goederen leveren op het tijstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn als genoemd in de order.
6.2 Door ons opgegeven leveringsdata zijn streefdata zodat afwijking daarvan door ons is toegestaan zonder dat wij aansprakelijk gehouden kunnen worden voor eventuele directe en/of indirecte schade veroorzaakt door overschrijding van deze data.
6.3 Niet tijdige levering geeft de koper en/of opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

7. Overmacht.

7.1 De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke wij door overmacht verhinderd zijn aan onze verplichtingen te voldoen.
7.2 Van overmacht is sprake ingeval er sprake is van oorlog, oorlogsdreiging, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting in- en uitvoerbelemmeringen, overheids-maatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, ernstige computerstoringen, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij afhankelijk zijn en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van ons.

8. Prijs en betaling.

8.1 De overeengekomen prijs is voor zover het de koopprijs van goederen betreft, de prijs af ons magazijn/fabriek, en exclusief verpakking. De facturering geschiedt tegen de prijs die geldt op de datum van levering. Prijsverhogingen door welke oorzaak dan ook, na het sluiten van de koopovereenkomst tot aan de levering, komen voor rekening van de koper en/of opdrachtgever.
8.2 De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De koper en/of opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van enige vordering.
8.3 Indien de koper en/of opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn betaalt, is hij in gebreke door het enkel verlopen van die termijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist op welke moment een contractuele rente verschuldigd van 1,5% van het totale factuurbedrag per maand, berekend vanaf de vervaldag. Wij hebben het recht reeds geleverde goederen terug te vorderen onverminderd het recht op vergoeding van schade en winstderving.
8.4 Indien wij bij wanprestatie van de koper en/of opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaan, dan komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,00.
8.5 De koper en/of opdrachtgever, die gebruik maakt van opslag van goederen als bedoeld in artikel 4, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip

9. Ontbinding en reclames.

9.1 Wij hebben het recht de ontbinding van de overeenkomst in te roepen op het moment dat de koper en/of opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting als boedelschuld erkent.
9.2 Reclames dienen ons binnen 8 werkdagen na aflevering der goederen per aangetekende schrijven te bereiken. De eventueel door ons terug te ontvangen goederen blijken voor rekening en risico van de koper en/of opdrachtgever. Na gehele of gedeeltelijke bewerking of vermenging van de goederen is reclame niet meer mogelijk
9.3 Reclames betreffende geringe, in de handel gebruikelijke en/of technische onvermijdelijke afwijkingen worden door ons niet geaccepteerd. Indien en voor zover een reclame door ons als gegrond wordt erkend kunnen wij te onzer keuze en met uitsluiting van elke recht op schadevergoeding zijdens de koper en/of opdrachtgever dan wel de goederen kosteloos laten verbeteren en/of gedeeltelijk vervangen.
9.4 Indien de koper en/of opdrachtgever een beroep doet op het recht van reclame blijft hij het factuurbedrag onverminderd verschuldigd.

10. Toepasselijk recht.

10.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.